Krishna Janmashtami Date, Shubh Muhurat, Puja Vidhi, Chalisa & Mantra

Krishna Janamashtami is one of the biggest festivals of Hindus which is celebrated once in a year and here on this page I will share everything about Krishna Janamashtmi which includes “Krishna Janamashtmi Date”, “Krishna Janamashtmi Puja Vidhi”, “Krishna Janamashtmi Mantra”,  “Shri Krishna Chalisha” and much more. As I am going to share detail information about Krishna Janamashtmi so it will take little extra time to read the article or you can just read the your choice of points as I have mentioned everything heading wise below. So, without taking much time let’s move to our Krishna Janamashtmi detail information.

When Krishna Janamashtmi is Celebrated?

This is the most common question which most of the people wants to know as the date of Krishna Janamashtmi changed every year. So answer of your question is. Krishna Janamashtmi is celebrated on the eighth day (Ashtmi) of the Krishna Paksha (dark fortnight) of the month of Bhadrapad which usually falls in (August–September) as per the Hindu calendar.

Why Do We Celebrate Krishna Janamashtmi?

The answer of the question is include in question Janamashtmi (Janam+Ashtmi). The birth of Lord Krishna is celebrated Krishna Janamashtmi.  According Bhavishya Puraan festival is celebrated on the eighth day (Ashtmi) of the Krishna Paksha (dark fortnight) of the month of Bhadrapad.

On this auspicious day people take fast (Vrat) and do pooja to celebrate the birth of Lord Krishna via chanting several mantra, chalisha & aarti which I have described below in Hindi.

What is the Date of Krishna Janamashtmi in 2019?

As I said the festival is celebrated on the eighth day (Ashtmi) of the Krishna Paksha (dark fortnight) of the month of Bhadrapad (August-September) according to Hindu calendar and this year in 2019 Krishna Janamashtmi falls on 24th August 2019

Krishna Janamashtmi Date: 24th August 2019
Krishna Janamashtmi Day: Saturday

Krishna Janamashtmi Puja (Pooja) Vidhi & Mantra

You have to follow the 23 steps with Mantra step by step to complete the Puja Vidhi and below I have described Krishna Janamashtmi Puja Vidhi Step by Step with Mantra in Hindi & English as.

Step 1: Dhyanam (ध्यानम्)

Pooja shoud be start with meditation (dhyanam) and following Mantra shoud be chanted during the meditation.

Mantra in Hindi Text

Mantra in English Text
Om Tamadbhutam Balakam Ambujekshanam Chaturbhuja Shankha Gadadyudhayudam।
Shri Vatsa Lakshmam Gala Shobhi Kaustubham Pitambaram Sandra Payoda Saubhagam॥
Maharha Vaidhurya Kiritakundala Tvisha Parishvakta Sahasrakundalam।
Uddhama Kanchanagada Kanganadibhir Virochamanam Vasudeva Ekshata॥
Dhyayet Chaturbhujam Krishnam, Shankha Chakra Gadadharam।
Pitambaradharam Devam Mala Kaustubhabhushitam॥

Step 2: Avahanam (आवाहनं)

After meditation (dhyanam) call lord Krishna to your home.

Mantra in English Text
Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapat।
Sa Bhumim Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Agachchha Devadevesha Tejorashe Jagatpate।
Kriyamanam Maya Pujam, Grihana Surasattame॥

Avahayami Deva Tvam Vasudeva Kulodbhavam।
Pratimayam Suvarnadinirmitayam Yathavidhi॥
Krishnam Cha Balabadhram Cha Vasudevam Cha Devakim।
Nandagopa Yashodam Cha Subhadram Tatra Pujayet॥

Atma Devanam Bhuvanasya Garbho Yathavasham Charati Deveshah।
Ghosha Idasya Shrnvire Na Rupam Tasmai Vatayahavisha Vidhema॥

Shri Kleem Krishnaya Namah, Saparivara Sahita,
Shri Balakrishnam Avahayami

Step 3: Asanam (आसनं)

Once the avahanam completed offer the seat to Lord Krishna via leaving 5 flowers of infront of the Murti.

Mantra in English Text
Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥

Rajadhiraja Rajendra Balakrishna Mahipate।
Ratna Simhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Asanam Samarpayami

Step 4: Padya (पाद्य)

Now wash the feat of the Lord Krishna

Mantra in English Text
Etavanasya Mahima Ato Jyayaganshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥

Achyutananda Govinda Pranatarti Vinashana।
Pahi Mam Pundarikaksha Prasida Purushottama॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Padoyo Padyam Samarpayami

Step 5: Arghya (अर्घ्य)

Now abhishekam lord Krishna via chanting this mantra

Mantra in English Text
Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥

Paripurna Parananda Namo Namo Krishnaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishnorjanardana॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Arghyam Samarpayami

Step 6: Achamaniyam (आचमनीयं)

Now offer water to Shri Krishna for Achamana (water for sipping)

Mantra in English Text
Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥

Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnana Rupine।
Grihanachamanam Krishna Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Achamaniyam Samarpayami

Step 7: Snanam (स्नानं)

Mantra in English Text
Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥

Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Grihana Janardana॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Malapakarsha Snanam Samarpayami

Step 8: Vastra (वस्त्र)

You can use the moli as new cloth (Vastra) for the lord Krishna

Mantra in English Text
Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥

Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥

Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Samgrihana Jagannatha Balakrishna Namoastute॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Vastrayugmam Samarpayami

Step 9: Yajnopavita (यज्ञोपवीत)

Mantra in English Text
Tasmadyajnatsarvahutah Sambhritam Prishadajyam।
Pashuganstaganshchakre Vayavyan Aranyan Gramyashchaye॥

Kshutpipasamalam Jyeshthamalakshmim Nashayamyaham।
Abhutimasamriddhim Cha Sarvam Nirnudame Grihat॥

Shri Balakrishna Devesha Shridharananta Raghava।
Brahmasutramchottariyam Grihana Yadunandana॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Yajnopavitam Samarpayami

Step 10: Gandha (गन्ध)

Now offer scent to Shri Krishna

Mantra in English Text
Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥

Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥

Kumkumagaru Kasturi Karpuram Chandanam Tata।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Krishna Svikuru Prabho॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Gandham Samarpayami

Step 11: Abharanam Hastabhushan (आभरणं हस्तभूषण)

Mantra in English Text
Grihana Nanabharanani Krishnaya Nirmitani।
Lalata Kanthottama Karna Hasta Nitamba Hastamguli Bhushanani॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Abharanani Samarpayami
Om Shri Balakrishnaya Namah
Hastabhushanam Samarpayami

Step 12: Nana Parimala Dravya (नाना परिमल द्रव्य)

Mantra in English Text
Om Ahiriva Bhogaih Paryeti Bahum Jayaya Hetim Paribadhamanah।
Hastaghno Vishva Vayunani Vidvanpumanpumamsam Pari Patu Vishvatah॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Nana Parimala Dravyam Samarpayami

Step 13: Pushpa (पुष्प)

Mantra in English Text
Malyadini Sugandhini, Malyatadini Vaiprabho।
Maya Hritani Pujartham, Pushpani Pratigrihyatam॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Pushpani Samarpayami

Step 14: Atha Angapuja (अथ अङ्गपूजा)

Now worship those Gods who are body parts of Shri Krishna itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Lord Krishna Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Mantra in English Text
Om Shri Krishnaya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Narakantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Janghai Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Urun Pujayami॥

Om Balabhadranujaya Namah। Guhyam Pujayami॥
Om Vishvamurtaye Namah। Jaghanam Pujayami॥
Om Gopijana Priyaya Namah। Katim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Udaram Pujayami॥
Om Shrikantaya Namah। Hridayam Pujayami॥

Om Yajnine Namah। Parshvau Pujayami॥
Om Trivikramaya Namah। Prishthadeham Pujayami॥
Om Padmanabhaya Namah। Skandhau Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahun Pujayami॥
Om Kamalanathaya Namah। Hastan Pujayami॥

Om Vasudevaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sanatanaya Namah। Vadanam Pujayami॥
Om Vasudevatmajaya Namah। Nasikam Pujayami॥
Om Punyaya Namah। Shrotre Pujayami॥
Om Shrishaya Namah। Netrani Pujayami॥

Om Nandagopapriyaya Namah। Bhravau Pujayami॥
Om Devakinandanaya Namah। Bhrumadhyam Pujayami॥
Om Shakatasuramardhanaya Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Shri Krishnaya Namah। Shirah Pujayami॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Sarvangani Pujayami

Step 15: Dhupam (धूपं)

Mantra in English Text
Vanaspatyudbhavo Divyo Gandhadyo Gandha Uttamah।
Balakrishna Mahipalo Dhupoyam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Dhupam Aghrapayami

Step 16: Deepam (दीपं)

Mantra in English Text
Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitum Maya।
Grihana Mangalam Deepam, Trailokya Timirapaham॥

Bhaktya Deepam Prayashchami Devaya Paramatmane।
Trahi Mam Narakat Ghorat Deepam Jyotirnamostute॥

Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Deepam Darshayami

Step 17: Naivedya (नैवेद्य)

Mantra in English Text
Om Krishnaya Vidmahe Balabhadraya Dhimahi।
Tanno Vishnu Prachodayat॥

Om Shri Balakrishnaya Namah॥
Nirvishi Karanarthe Tarksha Mudra।
Amriti Karanarthe Dhenu Mudra।
Pavitri Karanarthe Shankha Mudra।
Sanrakshanarthe Chakra Mudra।
Vipulamaya Karanarthe Meru Mudra।

Om Satyantavartena Parishinchami।
Bhoh! Swamin Bhojanartham Agachchhadi Vijnapya।

Sauvarne Sthalivairye Manigana Khachite Goghritam
Supakvam Bhakshyam Bhojyam Cha Lehyanapi
Sakalamaham Joshyamna Nidhaya Nana Shakairupetam
Samadhu Dadhi Ghritam Kshira Paniya Yuktam
Tambulam Chapi Shri Krishnam Pratidivasamaham Manasa Chintayami॥

Adya Tishthati Yatkinchit Kalpitashchaparamgrihe
Pakvannam Cha Paniyam Yathopaskara Samyutam
Yathakalam Manushyarthe Mokshyamanam Shariribhih
Tatsarvam Krishnapujastu Prayatam Me Janardana
Sudharasam Suvipulam Aposhanamidam
Tava Grihana Kalashanitam Yatheshtamupabhujjyatam॥

Om Shri Balakrishnaya Namah।
Amritopastaranamasi Svaha। Om Pranatmane Narayanaya Svaha।
Om Apanatmane Vasudevaya Svaha। Om Vyanatmane Sankarshanaya Svaha।
Om Udanatmane Pradyumnaya Svaha। Om Samanatmane Aniruddhaya Svaha।

Om Shri Balakrishnaya Namah।
Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Achalam Kuruh।
Ipsitam Me Varam Dehi Ihatra Cha Param Gatim॥
Shri Krishna Namastubhyam Maha Naivedyam Uttamam।
Sangrihana Surashreshtha Bhakti Mukti Pradayakam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Om Shri Balakrishnaya Namah। Naivedyam Samarpayami॥

Sarvatra Amritopidhanyamasi Svaha
Om Shri Balakrishnaya Namah
Uttaraposhanam Samarpayami

Step 18: Tambulam (तांबूलं)

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Mantra in English Text
Pugiphalam Satambulam Nagavalli Dalairyutam।
Tambulam Grihyatam Krishna Yela Lavanga Samyuktam॥

Om Shri Balakrishnayanamah Pugiphala Tambulam Samarpayami

Step 19: Dakshina (दक्षिणा)

Now offer Dakshina (gift) to Shri Krishna

Mantra in English Text
Hiranya Garbha Garbhastha Hemabija Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Balakrishnayanamah Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami

Step 20: Maha Nirajan (महा नीराजन)

Now offer Nirajan (Aarti) to Shri Krishna

Mantra in English Text
Om Shriyai Jatah Shriya Aniriyaya Shriyam Vayo Jaritribhyo Dadati
Shriyam Vasana Amritattvamayan Bhavanti Satya Sa Mithamitadrau
Shriya Evainam Tat Shriyamadadhati Santatamricha Vashatkrityam
Santatyai Sandhiyate Prajaya Pashubhih Ya Evam Veda॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Mahanirajanam Deepam Samarpayami

Step 21: Pradakshina (प्रदक्षिणा)

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Krishna) with flowers

Mantra in English Text
Om Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥

Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Yani Kani Cha Papani Janmantara Kritani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharnam Mama।
Tasmat Karunya Bhavena Raksha Rakhsa Ramapate॥

Om Shri Balakrishnayanamah Pradakshinan Samarpayami

Step 22: Namaskar (नमस्कार)

Now pay homage to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Mantra in English Text
Namo Brahmanya Devaya Gobrahmanahitaya Cha।
Jagadishaya Krishnaya Govindaya Namo Namah॥

Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane।
Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Namah॥

Namastubhyam Jagannatha Devakitanaya Prabho
Vasudevatmajananda Yashodanandavardhana
Govinda Gokuladara Gopikanta Namostute
Saptasyasan Paridhayah Trissapta Samidhah Kritah।
Deva Yadyajnam Tanvanah Abadhnanpurusham Pashum॥

Tam Ma Avaha Jatavedo Lakshmimanapagaminim।
Yasyam Hiranyam Vindeyam Gamashvam Purushanaham॥

Namah Sarva Hitartaya Jagadadhara Hetave।
Sashtangoyam Pranamaste Prayatnena Maya Kritah॥

Urusa Shirasa Drishtva Manasa Vachasa Tatha।
Padbhyam Karabhyam Janubhyam Pranamoshtangam Uchyate॥

Shatyenapi Namaskaran Kurvatah Shrangapanaye।
Shata Janmarchitam Papam Tatkshanadeva Nashyati॥

Om Shri Balakrishnaya Namah Namaskaran Samarpayami

Step 23: Kshamapan (क्षमापन)

After Namaskar, seek pardon from Shri Krishna for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.

Mantra in English Text
Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥

Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

Shri Krishnarpanamastu

2019 Krishna Janamashtmi Shubh Muhurat  (Mahurat) Date & Time

Before you start the pooja for Krishna Janamashtmi make sure you are doing all these activity in Shubh Muhurat. 2019 Krishna Janamashtmi Shubh muhurat date and time.

The 5246th birth anniversary of Lord Krishna falls on 24th August, 2019.

Nishita Puja Time – 00:01 to 00:46, Aug 25
Duration – 00 Hours 45 Mins
Mid Night Moment – 00:24, Aug 25
Chandrodaya Moment – 00:22, Aug 25 
Ashtami Tithi Begins – 08:09 on Aug 23, 2019
Ashtami Tithi Ends – 08:32 on Aug 24, 2019
Rohini Nakshatra Begins – 03:48 on Aug 24, 2019
Rohini Nakshatra Ends – 04:17 on Aug 25, 2019

Shri Krishna Chalisa in Hindi (श्री कृष्ण चालीसा )

॥दोहा॥

बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम।
अरुण अधर जनु बिम्बफल, नयन कमल अभिराम॥
पूर्ण इन्द्र, अरविन्द मुख, पीताम्बर शुभ साज।
जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचन्द्र महाराज॥

जय यदुनंदन जय जगवंदन।जय वसुदेव देवकी नन्दन॥
जय यशुदा सुत नन्द दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृग तारे॥
जय नटनागर, नाग नथइया॥ कृष्ण कन्हइया धेनु चरइया॥
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आओ दीनन कष्ट निवारो॥

वंशी मधुर अधर धरि टेरौ। होवे पूर्ण विनय यह मेरौ॥
आओ हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो॥
गोल कपोल, चिबुक अरुणारे। मृदु मुस्कान मोहिनी डारे॥
राजित राजिव नयन विशाला। मोर मुकुट वैजन्तीमाला॥

कुंडल श्रवण, पीत पट आछे। कटि किंकिणी काछनी काछे॥
नील जलज सुन्दर तनु सोहे। छबि लखि, सुर नर मुनिमन मोहे॥
मस्तक तिलक, अलक घुँघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले॥
करि पय पान, पूतनहि तार्यो। अका बका कागासुर मार्यो॥

मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला। भै शीतल लखतहिं नंदलाला॥
सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई। मूसर धार वारि वर्षाई॥
लगत लगत व्रज चहन बहायो। गोवर्धन नख धारि बचायो॥
लखि यसुदा मन भ्रम अधिकाई। मुख मंह चौदह भुवन दिखाई॥

दुष्ट कंस अति उधम मचायो॥ कोटि कमल जब फूल मंगायो॥
नाथि कालियहिं तब तुम लीन्हें। चरण चिह्न दै निर्भय कीन्हें॥
करि गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूरण करी अभिलाषा॥
केतिक महा असुर संहार्यो। कंसहि केस पकड़ि दै मार्यो॥

मातपिता की बन्दि छुड़ाई ।उग्रसेन कहँ राज दिलाई॥
महि से मृतक छहों सुत लायो। मातु देवकी शोक मिटायो॥
भौमासुर मुर दैत्य संहारी। लाये षट दश सहसकुमारी॥
दै भीमहिं तृण चीर सहारा। जरासिंधु राक्षस कहँ मारा॥

असुर बकासुर आदिक मार्यो। भक्तन के तब कष्ट निवार्यो॥
दीन सुदामा के दुःख टार्यो। तंदुल तीन मूंठ मुख डार्यो॥
प्रेम के साग विदुर घर माँगे।दर्योधन के मेवा त्यागे॥
लखी प्रेम की महिमा भारी।ऐसे श्याम दीन हितकारी॥

भारत के पारथ रथ हाँके।लिये चक्र कर नहिं बल थाके॥
निज गीता के ज्ञान सुनाए।भक्तन हृदय सुधा वर्षाए॥
मीरा थी ऐसी मतवाली।विष पी गई बजाकर ताली॥
राना भेजा साँप पिटारी।शालीग्राम बने बनवारी॥

निज माया तुम विधिहिं दिखायो।उर ते संशय सकल मिटायो॥
तब शत निन्दा करि तत्काला।जीवन मुक्त भयो शिशुपाला॥
जबहिं द्रौपदी टेर लगाई।दीनानाथ लाज अब जाई॥
तुरतहि वसन बने नंदलाला।बढ़े चीर भै अरि मुँह काला॥

अस अनाथ के नाथ कन्हइया। डूबत भंवर बचावइ नइया॥
सुन्दरदास आ उर धारी।दया दृष्टि कीजै बनवारी॥
नाथ सकल मम कुमति निवारो।क्षमहु बेगि अपराध हमारो॥
खोलो पट अब दर्शन दीजै।बोलो कृष्ण कन्हइया की जै॥

॥दोहा॥

यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करै उर धारि।
अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहै पदारथ चारि॥

Shri Krishna Aarti in Hindi

आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥
गले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।

श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला।
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली ।
लतन में ठाढ़े बनमाली;भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक,
चंद्र सी झलक;ललित छवि श्यामा प्यारी की ॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की…

कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को तरसैं ।
गगन सों सुमन रासि बरसै;बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग,
ग्वालिन संग;अतुल रति गोप कुमारी की ॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की…

जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा ।
स्मरन ते होत मोह भंगा;बसी सिव सीस, जटा के बीच,
हरै अघ कीच;चरन छवि श्रीबनवारी की ॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की…

चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन बेनू ।
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू;हंसत मृदु मंद,चांदनी चंद,
कटत भव फंद;टेर सुन दीन भिखारी की ॥
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की

Hope you find this article worthful if you have any query in mind or suggestion please drop it in below comment box.