ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲੇਖ (Corruption Essay in Punjabi)

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਦਾਗ’ ਜਾਂ ‘ਗੰਦੀ ਰਸਮ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਾਧਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਬਿਗੜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਨ੍ਰੇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੂਂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰੁਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।